,

Trả lời ý kiến cử tri

91. Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Minh Quang, huyện Chiêm Hóa.
92. V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang
93. V/v Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Minh Hương, huyện Hàm Yên
94. Về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Minh Hương, huyện Hàm Yên
95. V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Trung Hòa, huyện Chiêm Hóa
96. V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Thiện Kế, huyện Sơn Dương
97. Về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Đông Lợi, huyện Sơn Dương
98. Về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn
99. Về việc ý kiến cử tri xã Thượng Nông huyện Na Hang
100. Về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Trung Hòa, huyện Chiêm Hóa sau kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII
101. Về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri Xã Đông Lợi và xã Trung Yên, huyện Sơn Dương sau kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII
102. Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình
103. Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Minh Quang, huyện Chiêm Hóa.
104. V/v trả lời kiến nghị của cử tri xã Tri Phú, huyện Chiêm Hóa đề nghị: “Ngành chức năng nghiên cứu tham mưu cho tỉnh có cơ chế, chính sách hỗ trợ bao tiêu sản phẩm cho người dân trên địa bàn xã, nhất là những sản phẩm có thế mạnh của địa phương như cây chuối tây, cây tre Chinh lấy măng”.
105. Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn đề nghị: Đầu tư xây dựng công trình cấp nước sạch tập trung cho thôn Phan.