,

Trả lời ý kiến cử tri

46. Văn bản số 1553/SNN-KL ngày 16/8/2022 trả lời kiến nghị của cử tri xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình đề nghị: “Xem xét tăng kinh phí khoán bảo vệ rừng cho hộ gia đình và cộng đồng tham gia bảo vệ rừng vì hiện nay xã loại I, mức kinh phí 300.000đ/ha quá thấp”.
47. Văn bản số 1026/SNN-KL ngày 03/6/2022 về việc trả lời kiến nghị của cử tri xã Thượng Nông, huyện Na Hang “Đề nghị chuyển đổi một phần diện tích rừng phòng hộ sang rừng sản xuất trên địa bàn xã, để có quỹ đất thực hiện các dự án về hỗ trợ đất ở và đất sản xuất...”
48. Văn bản số 1020/SNN-TL ngày 03/6/2022 về việc trả lời ý kiến cử tri xã Xuân Lập, huyện Lâm Bình đề nghị: “Xem xét có chính sách hỗ trợ người dân sử dụng nước sạch, nước sinh hoạt được đầu tư từ nguồn kinh phí Nhà nước.
49. Văn bản số 982/SNN-TTN ngày 31/5/2022 Về việc trả lời ý kiến cử tri xã Sinh Long, huyện Na Hang đề nghị: Xem xét lắp đặt hệ thống nước sạch tập trung cho 02 thôn Phiêng Thốc, Lũng Khiêng
50. Văn bản số 644/SNN-TL ngày 15/4/2022 v/v Trả lời ý kiến cử tri xã Tân Long, huyện Yên Sơn, đề nghị: Đầu tư xây dựng tuyến mương chung nối 2 xã Tân Long -Tân Tiến để phục vụ sản xuất”
51. Văn bản số 626 /SNN-KL ngày 14/4/2022 về trả lời ý kiến cử tri xã Nhân Lý, huyện Chiêm Hóa, đề nghị: Thực hiện cung ứng sớm giống cây lâm nghiệp chất lượng cao kịp khung thời vụ cho nhân dân, hiện nay tiến độ thực hiện còn chậm
52. Văn bản số 629/SNN-KL ngày 14/4/2022 V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Yên Hoa, huyện Na Hang Đề nghị “Xem xét điều chỉnh quy hoạch đất rừng phòng hộ sang đất rừng sản xuất trên địa bàn thôn Nà Luông, xã Yên Hoa
53. Văn bản số 623/SNN-BQL ngày 13/4/2022 V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Đồng Quý, huyện Sơn Dương đề nghị: “Hỗ trợ kinh phí cải tạo đoạn kênh mương tại thôn Cây Táu vì hiện nay đã xuống cấp, không đảm bảo cung cấp nguồn nước”.
54. Văn bản số 482/SNN-TTN ngày 24/3/2022 trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Nhân Lý, huyện Chiêm Hóa. Đề nghị: Nâng cấp công trình cấp nước tập trung tại thôn Chản,xã Nhân Lý (xây dựng từ năm 2006 hiện nay xuống cấp, hư hỏng không cung cấp đủ nước sinh hoạt).   
55. Văn bản số 481/SNN-TTN ngày 24/3/2022 trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Yên Hoa, huyện Na Hang đề nghị: Đầu tư, xây dựng bể lắng Lamen và bể chứa theo công nghệ mới để đảm bảo phục vụ cho nhân dân trong sinh hoạt hằng ngày.
56. Văn bản số 312/SNN-TL ngày 02/3/2022 v/v trả lời ý kiến cử tri xã Tân An, huyện Chiêm Hóa đề nghị: “Điều chỉnh kích thước cấu kiện bê tông đúc sẵn đảm bảo gọn nhẹ hơn, thuận tiện hơn trong việc vận chuyển, lắp đặt, vì cấu kiện này chủ yếu lắp đặt thủy lợi nội đồng, lượng nước ít, nặng khó vận chuyển”.
57. Văn bản số 111/SNN-KH ngày 21/01/2022 v/v trả lời kiến nghị của cử tri Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Na Hang kiến nghị: “Có cơ chế đầu tư phát triển nông nghiệp hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp số, nông nghiệp thông minh gắn với phát triển du lịch và dịch vụ trên địa bàn tỉnh”.
58. Văn bản số 62/SNN-CNTYTS ngày 13/01/2022 về việc trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn; Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Na Hang sau kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV.
59. Văn bản số 2170/SNN-TL ngày 27/10/2021 v/v phối hợp giải quyết kiến nghị cử tri xã Tân Mỹ huyện Chiêm hóa; xã Chân Sơn huyện Yên Sơn; xã Hồng Thái, huyện Na Hang trước kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV
60. Văn bản số 2152/SNN-KL ngày 25/10/2021 Về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Tân Mỹ, huyện Chiêm Hóa kiến nghị: “Đề nghị xem xét cho phép khai thác cây Keo trồng trên đất rừng tự nhiên“