31. V/v Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Minh Hương, huyện Hàm Yên
32. Về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Minh Hương, huyện Hàm Yên
33. V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Trung Hòa, huyện Chiêm Hóa
34. V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Thiện Kế, huyện Sơn Dương
35. Về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Đông Lợi, huyện Sơn Dương
36. Về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn
37. Về việc ý kiến cử tri xã Thượng Nông huyện Na Hang
38. Về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Trung Hòa, huyện Chiêm Hóa sau kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII
39. Về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri Xã Đông Lợi và xã Trung Yên, huyện Sơn Dương sau kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII
40. Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình
41. Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Minh Quang, huyện Chiêm Hóa.
42. V/v trả lời kiến nghị của cử tri xã Tri Phú, huyện Chiêm Hóa đề nghị: “Ngành chức năng nghiên cứu tham mưu cho tỉnh có cơ chế, chính sách hỗ trợ bao tiêu sản phẩm cho người dân trên địa bàn xã, nhất là những sản phẩm có thế mạnh của địa phương như cây chuối tây, cây tre Chinh lấy măng”.
43. Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Hùng Lợi, huyện Yên Sơn đề nghị: Đầu tư xây dựng công trình cấp nước sạch tập trung cho thôn Phan.
44. Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Thượng Nông, huyện Na Hang.
45. V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Hùng Mỹ, Huyện Chiêm Hóa. Đề nghị: “Đầu tư kinh phí xây dựng công trình thủy lợi phục vụ nước sản xuất, tưới cho diện tích khoảng 20ha đất lúa của thôn Cao Bình”.