,

Trả lời ý kiến cử tri

16. V/v báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri xã Yên Thuận huyện Hàm Yên và xã Hợp Hoà, huyện Sơn Dương
17. Về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Tam Đa, huyện Sơn Dương đề nghị: Sớm thực hiện dự án nước sạch phục vụ cho nhân dân trên địa bàn xã đã được khảo sát.    
18. Văn bản số 183/SNN-TL ngày 08/02/2023 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Phúc Ninh, huyện Yên Sơn. Đề nghị: “Có phương án hỗ trợ kinh phí làm giếng khoan cho 86 hộ dân thôn Quang Thắng (tại khu vực hạ lưu sông Lô) chịu ảnh hưởng của công trình Nhà máy thủy điện sông Lô 8B để đảm bảo nguồn nước sinh hoạt trong mùa khô”  
19. Văn bản số 169/SNN-TL ngày 07/02/2023 Về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Minh Quang, huyện Lâm Bình. đề nghị: “Đầu tư kinh phí tu sửa công trình thủy lợi Mỏ Pài để phục vụ nước tưới tiêu cho cánh đồng các thôn Bản Pài, Noong Phường, Nà Tơớng. Cử tri phản ánh công trình thủy lợi Mỏ Pài đã được đầu tư xây dựng từ năm 2006, hiện nay đã xuống cấp không đủ nguồn nước tưới tiêu phục vụ sản xuất”.
20. Văn bản số 169/SNN-TL ngày 07/02/2023 Về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Sinh Long, huyện Na Hang. đề nghị: “Xem xét sửa đổi Văn bản số 1735/SNN-TL ngày 07/9/2022 của sở Nông nghiệp và PTNT theo đúng tinh thần Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 15/12/2020 của HĐND tỉnh về Quy định mức hỗ trợ kiên cố hóa kênh mương trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2021- 2025.
21. Văn bản số 141/SNN-TTN ngày 01/02/2023 Về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Nhân Mục, huyện Hàm Yên. đề nghị: Kiểm tra, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công công trình nước sạch trên địa bàn xã để bàn giao đưa vào sử dụng và chỉ đạo khắc phục những ảnh hưởng trong quá trình thi công công trình“
22. Văn bản số 125/SNN-KL ngày 19/01/2023 Về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Kim Phú, thành phố Tuyên Quang. Kiến nghị :“ Đề nghị rà soát lại việc quy hoạch rừng phòng hộ thôn 24 giáp thôn 25, hiện một số diện tích rừng sản xuất bên trên, rừng phòng hộ bên dưới”
23. Văn bản số 88/SNN-TL ngày 13/01/2023 Về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Kim Quan, huyện Yên Sơn đề nghị: “Đầu tư xây kè tuyến bờ sông bị sạt lở (từ khu Nà Lơi, thôn Khuôn Điển đến vực Hút, thôn Làng Hản).
24. Văn bản số 57/SNN-TL ngày 11/01/2023 Về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Minh Quang, huyện Lâm Bình đề nghị: “Xem xét đầu tư kinh phí xây dựng kè tại khu vực bờ suối Nặm Giàng với chiều dài khoảng hơn 3.000 m“
25. Văn bản số 56/SNN-TL ngày 11/01/2023 v/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Xuân Vân, huyện Yên Sơn đề nghị “Các cấp khảo sát có phương án chống sạt lở Soi Éo để giữ đất sản xuất cho nhân dân của thôn Vông Vàng 1“
26. Văn bản số 30/SNN-KL ngày 09/01/2023 v/v trả lời cử tri xã Yên Lâm huyện Hàm Yên đề nghị: “Xem xét, chỉ đạo thực hiện việc chi trả tiền khoán bảo vệ rừng của 6 tháng cuối năm 2021
27. Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XIX.  
28. Văn bản số 2156/SNN-KL ngày 02/11/2022 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Tân Tiến, huyện Yên Sơn kiến nghị: “ Xem xét điều chỉnh quy hoạch để chuyển đổi một số diện tích đất thuộc đất rừng phòng hộ ít sung yếu sang đất sản xuất, mà nhân dân đã canh tác từ trước khi được quy hoạch thành các loại đất rừng trên địa bàn xã, để người dân có đất sản xuất”.
29. Văn bản số 2148/SNN-KL ngày 01/11/2022 về trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Khâu Tinh, huyện Na Hang kiến nghị “ Xem xét điều hỉnh quy hoạch để chuyển đổi một số diện tích đất thuộc đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng ít sung yếu sang đất sản xuất, mà nhân dân đã canh tác từ trước khi được quy hoạch thành các loại đất rừng trên địa bàn xã, để người dân có đất sản xuất. ”
30. Văn bản số 2170/SNN-BQLTL ngày 04/11/2022 về trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Yên Phú, huyện Hàm Yên đề nghị: “Ban Quản lý khai thác công trình thủy lợi Tuyên Quang sớm khắc phục đoạn Xi phông qua suối, đồng cây Hồng, thôn Làng Soi, hiện tại đã bị sạt lở, để đảm bảo việc cung cấp nước sản xuất cho người dân”