,

Công khai tài chính

46. Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách năm 2021
47. Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách quý IV năm 2021
48. Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2021
49. Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2021
50. Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách quý II năm 2021
51. Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách quý I năm 2021
52. Quyết định số 745/QĐ-SNN ngày 31/12/2021 v/v công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2021 cho Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT
53. Quyết định số 744/QĐ-SNN ngày 31/12/2021 v/v công bố công khai giảm dự toán ngân sách năm 2021 của Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT
54. Quyết định số 632/QĐ-SNN ngày 29/10/2021 v/v công bố công khai giảm dự toán ngân sách năm 2021 của Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT
55. Quyết định số 484/QĐ-SNN ngày 11/8/2021 v/v công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách năm 2021 do không còn nhiệm vụ chi của các đơn vị dự toán thuộc Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT
56. Quyết định số 483/QĐ-SNN ngày 11/8/2021 v/v cắt giảm 50% kinh phí hội nghị, đi công tác trong và ngoài nước và kinh phí tiết kiệm 10% chi thường xuyên còn lại năm 2021 của các đơn vị dự toán thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT
57. Quyết định số 482/QĐ-SNN ngày 11/8/2021 v/v công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách năm 2021 của Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT
58. Quyết định số 481/QĐ-SNN ngày 11/8/2021 v/v công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2021 cho Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT
59. Quyết định số 445/QĐ-SNN ngày 30/7/2021 v/v công bố công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2021 của Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT
60. Quyết định số 420/QĐ-SNN ngày 19/7/2021 v/v công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2021 cho Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT