,

Công khai tài chính

46. Quyết định số 672/QĐ-SNN ngày 02/11/2022 Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2022 cho Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT
47. Quyết định số 671/QĐ-SNN ngày 02/11/2022 Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2022 cho Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT
48. Quyết định số 686/QĐ-SNN ngày 08/11/2022 Về việc công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  
49. Quyết định số 659/QĐ-SNN ngày 26/10/2022 về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2022 đối với các đơn vị dự toán trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn    
50. Quyết định số 655/QĐ-SNN ngày 25/10/2022 về việc công bố công khai giao bổ sung dự toán kinh phí thực hiện dự án: Điều tra, xây dựng cơ sở dữ liệu nông nghiệp (WebGIS) phục vụ quản lý ngành và phát triển chuyển đổi số trong nông nghiệp đến năm 2030 tỉnh Tuyên Quang
51. Quyết định về việc công bố công khai giảm dự toán ngân sách năm 2021 cho Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT
52. Quyết định về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2021 cho Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT
53. Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT
54. Quyết định về việc công bố công khai dự toán năm 2021
55. Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách quý II năm 2022
56. Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2022
57. Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách quý I năm 2022
58. Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách quý III năm 2021
59. Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách năm 2021
60. Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách quý IV năm 2021