,

Công khai tài chính

31. Quyết định số 713/QĐ-SNN ngày 14/11/2022 Về việc công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  
32. Quyết định số 688/QĐ-SNN ngày 08/11/2022 Về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2022 của Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT
33. Quyết định số 672/QĐ-SNN ngày 02/11/2022 Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2022 cho Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT
34. Quyết định số 671/QĐ-SNN ngày 02/11/2022 Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2022 cho Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT
35. Quyết định số 686/QĐ-SNN ngày 08/11/2022 Về việc công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  
36. Quyết định số 659/QĐ-SNN ngày 26/10/2022 về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2022 đối với các đơn vị dự toán trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn    
37. Quyết định số 655/QĐ-SNN ngày 25/10/2022 về việc công bố công khai giao bổ sung dự toán kinh phí thực hiện dự án: Điều tra, xây dựng cơ sở dữ liệu nông nghiệp (WebGIS) phục vụ quản lý ngành và phát triển chuyển đổi số trong nông nghiệp đến năm 2030 tỉnh Tuyên Quang
38. Quyết định về việc công bố công khai giảm dự toán ngân sách năm 2021 cho Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT
39. Quyết định về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2021 cho Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT
40. Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT
41. Quyết định về việc công bố công khai dự toán năm 2021
42. Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách quý II năm 2022
43. Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2022
44. Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách quý I năm 2022
45. Công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách quý III năm 2021