136. Báo cáo tập nhật tình hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh ( 16h ngày 14/6/2019)
137. Báo cáo tập nhật tình hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh ( 16h ngày 13/6/2019)
138. Báo cáo tập nhật tình hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh ( 16h ngày 12/6/2019)
139. Báo cáo tập nhật tình hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh ( 16h ngày 11/6/2019)
140. Báo cáo tập nhật tình hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh ( 16h ngày 10/6/2019)  
141. Báo cáo tập nhật tình hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh ( 16h ngày 09/6/2019)
142. Báo cáo tập nhật tình hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh ( 16h ngày 08/6/2019)
143. Báo cáo tình hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh ( đến ngày 07/6/2019)  
144. Báo cáo tập nhật tình hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh ( 16h ngày 07/6/2019)
145. Báo cáo tập nhật tình hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh ( 16h ngày 06/6/2019)
146. Báo cáo tập nhật tình hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh ( 16h ngày 05/6/2019)
147. Báo cáo tập nhật tình hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh ( 16h ngày 04/6/2019)
148. Báo cáo cập nhật tình hình dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh ( 16h ngày 03/6/2019)
149. Báo cáo cập nhật tình hình dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh ( 16h ngày 02/6/2019)
150. Báo cáo tình hình dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh ( 16h ngày 01.6.2019)