,

Báo cáo thống kê

166. Báo cáo tập nhật tình hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh ( 16h ngày 8/7/2019)
167. Báo cáo tập nhật tình hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh ( 16h ngày 6/7/2019)
168. Báo cáo tập nhật tình hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh ( 16h ngày 5/7/2019)
169. Báo cáo tập nhật tình hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh ( 16h ngày 4/7/2019)
170. Báo cáo tập nhật tình hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh ( 16h ngày 3/7/2019)
171. Báo cáo tập nhật tình hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh ( 16h ngày 2/7/2019)
172. Báo cáo tập nhật tình hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh ( 16h ngày 1/7/2019)  
173. Báo cáo tập nhật tình hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh ( 16h ngày 29/6/2019)
174. Báo cáo tập nhật tình hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh ( 16h ngày 28/6/2019)
175. Báo cáo tập nhật tình hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh ( 16h ngày 27/6/2019)
176. Báo cáo tập nhật tình hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh ( 16h ngày 26/6/2019)
177. Báo cáo tập nhật tình hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh ( 16h ngày 25/6/2019)
178. Báo cáo tình hình thiệt hại do mưa vừa, mưa to ngày 17 và ngày 24/6/2019
179. Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 03/2016/NQ – HĐND ngày 13/7/2016 của HĐND tỉnh theo kế hoạch UBND tỉnh giao năm 2019 đến hết ngày 21/6/2019.
180. Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 03/2016/NQ – HĐND ngày 13/7/2016 của HĐND tỉnh theo kế hoạch UBND tỉnh giao năm 2019 đến hết ngày 07/6/2019