,

Thư viện ảnh

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TÍCH CỰC THAM GIA PHONG TRÀO HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN NĂM 2023

  • Đoàn viên công đoàn tham gia hiến máu tình nguyện năm 2023

  • Đoàn viên công đoàn tham gia hiến máu tình nguyện năm 2023

  • Đoàn viên công đoàn tham gia hiến máu tình nguyện năm 2023

  • Đoàn viên công đoàn tham gia hiến máu tình nguyện năm 2023

  • Đoàn viên công đoàn tham gia hiến máu tình nguyện năm 2023

Thư viện ảnh khác