Tin tức › Phát triển nông thôn - Xây dựng NTM1/4/2019 16:16

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ động triển khai thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí phụ trách trong xây dựng nông thôn mới

Để hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng nông thôn mới thuộc ngành phụ trách, thời gian qua, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã chủ động triển khai thực hiện, bằng nhiều giải pháp nhằm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ được giao.

 


Đ/c Lê Văn Háu, PGĐ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phát biểu 
tại Hội nghị triển khai Kế hoạch giáo dục nghề nghiệp năm 2019

Đánh giá về kết quả thực hiện năm 2018 đối với các tiêu chí, chỉ tiêu ngành phụ trách (gồm 02 tiêu chí là: Hộ nghèo; Lao động có việc làm và 02 chỉ tiêu là: Tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo; Đảm bảo bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình), đồng chí Lê Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, trong năm 2018 ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đã rất cố gắng, tích cực, chủ động trong triển khai thực hiện. Từ tham mưu cho UBND tỉnh đến phối hợp với các ngành, các cấp trong việc triển khai nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Cụ thể: tham mưu cho UBND tỉnh ban hành 03 Quyết định, 07 Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ gắn với thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới. Chủ động hướng dẫn các huyện, thành phố rà soát, đánh giá các tiêu chí, chỉ tiêu và xây dựng kế hoạch, mục tiêu thực hiện trong năm. Tổ chức trên 10 lượt đi kiểm tra, giám sát, đánh giá việc tổ chức thực hiện, kết quả thực hiện tại cơ sở và các xã xây dựng nông thôn mới. Chỉ đạo Đoàn thanh niên vận động đoàn viên tích cực thực hiện kế hoạch chung sức xây dựng nông thôn mới. Kết quả đạt được cụ thể:

Tiêu chí Hộ nghèo: Tổ chức 10 lớp tập huấn về truyền thông giảm nghèo cho gần 1.000 đại biểu cấp thôn, bản, xã thuộc huyện Yên Sơn, Hàm Yên và thành phố Tuyên Quang; chỉ đạo các huyện, thành phố triển khai thực hiện chính sách trợ giúp xã hội, trợ giúp kịp thời cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt trong dịp Tết Mậu Tuất và giáp hạt với tổng số 758.886 kg gạo. Duy trì chi trả trợ cấp thường xuyên cho trên 24.000 đối tượng bảo trợ xã hội; vận động các tổ chức, cá nhân tham gia hỗ trợ, giúp đỡ người khuyết tật, trẻ em mồ côi, với số tiền vận động được trên 1,8 tỷ đồng. Tiếp tục triển khai Đề án hỗ trợ sinh kế, đời sống cho người khuyết tật và trẻ mồ côi tại một số xã trên địa bàn tỉnh. Từ hoạt động trên góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo chung toàn tỉnh giảm 3,94% so với đầu năm 2018 (từ 19,32% xuống còn 15,38%). Đến hết năm 2018 có 56/129 xã trên địa bàn tỉnh đạt tiêu chí.

Tiêu chí Lao động có việc làm: Phối hợp với các huyện tổ chức 06 phiên giao dịch việc làm kết nối với các tỉnh, thành phố; cung cấp 305 lượt thông tin về giáo dục nghề nghiệp - việc làm trên trang web, trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và cổng thông tin điện tử việc làm quốc gia; triển khai kế hoạch đào tạo nghề cho lao động gắn với việc làm; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với các doanh nghiệp triển khai tư vấn tuyển dụng lao động… Từ đó góp phần đã tạo việc làm cho 24.740 người. Đến hết năm 2018 có 129/129 xã trên địa bàn tỉnh đạt tiêu chí.


Đoàn Thanh niên Sở phối hợp với các Công ty tư vấn việc làm cho người lao động

Chỉ tiêu tỷ lệ lao động qua đào tạo:  Để nâng cao  chất lượng chỉ tiêu này Sở đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt công tác đào tạo nghề. Khuyến khích các cơ sở giáo dục trong và ngoài tỉnh tham gia dạy nghề, xã hội hóa giáo dục nghề nghiệp. Khuyến khích các doanh nghiệp ký kết hợp đồng tiếp nhận lao động sau đào tạo vào làm việc. Kết quả trong năm đã đào tạo nghề cho 9.315 lao động, góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đến hết năm 2018 là 54,6%, trong đó tỷ lệ qua đào tạo nghề là 33,8%. Đến hết năm 2018 có 129/129 xã trên địa bàn tỉnh đạt chỉ tiêu.


Lãnh đạo trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ đang trao đổi với học viên

Chỉ tiêu đảm bảo bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình: Sở đã phối hợp với Vụ Bình đẳng giới Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức 9 Hội nghị tuyên truyền, tập huấn công tác Bình đẳng giới cho 777 đại biểu là nữ đại biểu HĐND cấp xã, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ các sở, ngành và các huyện, thành phố; triển khai mô hình địa chỉ tin cậy - nhà tạm lánh tại cộng đồng. Đến hết năm 2018 có 64/129 xã trên địa bàn tỉnh đạt chỉ tiêu.

Đồng chí Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cũng cho biết thêm, để hoàn thành nhiệm vụ của ngành cũng như mục tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh năm 2019, Sở đã xây dựng, ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với một số mục tiêu cụ thể: Phấn đấu tạo việc làm mới cho 20.500 người, trong đó lao động được tạo việc làm trong các ngành kinh tế tại tỉnh: 14.980 người; lao động đi làm việc tại các tỉnh, thành phố trong nước 5.220 người; lao động đi làm việc ở nước ngoài 300 người; Đào tạo nghề cho 8.000 lao động, góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 57%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 35%; Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo 3%/năm; Thực hiện tốt công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ.

Để thực hiện các mục tiêu, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cũng đã đề ra một số giải pháp và chỉ đạo các phòng chuyên môn, phụ trách tiêu chí, chỉ tiêu chủ động triển khai thực hiện, cụ thể là:

Một là: Tham mưu cho UBND tỉnh giao chỉ tiêu, kế hoạch giảm nghèo năm 2019 cho các huyện, thành phố. Hướng dẫn UBND các huyện, thành phố tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp giảm nghèo, thực hiện các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới; vận động, huy động nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở; thực hiện kịp thời các chế độ, chính sách đối với hộ nghèo, cận nghèo.

Hai là: Hướng dẫn các huyện, thành phố tổ chức thực hiện kế hoạch giải quyết việc làm và Bảo hiểm xã hội năm 2019; tuyên truyền, phổ biến Bộ Luật Lao động, Luật Việc làm, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật An toàn vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành; Hướng dẫn và kiểm tra công tác tuyển sinh, đào tạo giáo dục nghề nghiệp, việc cấp bằng, chứng chỉ đào tạo; Hướng dẫn công tác tuyển sinh đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các điều kiện đảm bảo hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Triển khai có hiệu quả đào tạo dạy nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Ba là: Thực hiện tốt công tác Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện các hoạt động thuộc các Chương trình, Kế hoạch giai đoạn và hàng năm, trong đó chú trọng việc triển khai thí điểm mô hình "địa chỉ tin cậy - nhà tạm lánh tại cồng đồng". Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về Bình đẳng giới.

Bốn là: Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện các chương trình, dự án, kế hoạch.

Với mục tiêu và giải pháp cụ thể trong triển khai thực hiện cùng với sự sát sao trong công tác lãnh, chỉ đạo; thái độ trách nhiệm, tinh thần chung sức xây dựng nông thôn mới của đội ngũ cán bộ, công chức ngành. Tin tưởng các tiêu chí, chỉ tiêu thuộc ngành Lao động Thương binh và Xã hội phụ trách được thực hiện bài bản hiệu quả tại các xã trên địa bàn tỉnh, góp phần vào kết quả chung của Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang năm 2019 và các năm tiếp theo./.

Phạm Đình Tuyên/VPĐP NTM tỉnh

Lượt xem: 582

Tin mới nhất:

Tuyên Quang

Số lượt truy cập: 1031386- Đang online : 5957