Tin tức › Thông tin tuyên truyền - PBGDPL12/1/2019 6:4

Ngân sách hỗ trợ hộ thoát nghèo không quá 3 năm

Ngân sách nhà nước hỗ trợ đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo theo nguyên tắc chỉ hỗ trợ hộ thoát nghèo (hộ thoát nghèo và thoát cận nghèo) trong khoảng thời gian không quá 3 năm.

Ảnh minh họa

Đây là đề xuất của Bộ Tài chính tại dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2017/TT-BTC quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. Theo đó, dự thảo bổ sung khoản 5 Điều 3 về sử dụng kinh phí thu hồi, quay vòng khi thực hiện các dự án giảm nghèo.

Cụ thể, đối với số kinh phí thu hồi, quay vòng của dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương quy định cụ thể trong quyết định phê duyệt dự án cơ chế quản lý số thu hồi để sử dụng quay vòng, chỉ thu vào ngân sách nhà nước khi không sử dụng quay vòng hoặc hết nhiệm vụ chi. 

Đối với thu hồi bằng tiền mặt được nộp vào quỹ quay vòng hoặc tài khoản tiền gửi để sử dụng quay vòng cho mục tiêu của dự án; thu hồi bằng hiện vật được luân chuyển, quay vòng cho các hộ gia đình tham gia dự án hoặc bán để thu tiền nộp vào quỹ quay vòng hoặc tài khoản tiền gửi sử dụng quay vòng cho mục tiêu dự án: các đơn vị mở sổ theo dõi riêng các khoản thu hồi, quay vòng, luân chuyển. Trường hợp dự án kết thúc, thực hiện thu hồi nộp vào ngân sách nhà nước số kinh phí đã thực thu hồi từ dự án, không thực hiện quay vòng và luân chuyển.

Nguyên tắc, điều kiện hỗ trợ của ngân sách nhà nước

Dự thảo cũng sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 7 về nguyên tắc, điều kiện hỗ trợ của ngân sách nhà nước. Cụ thể, các dự án được hỗ trợ phải đảm bảo công khai, dân chủ, bình đẳng giới, có sự tham gia của người dân trong việc xây dựng và thực hiện dự án.

Dự án được hỗ trợ phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, sử dụng đất, phát triển sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới của địa phương.

Đối với dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo, sẽ lựa chọn mô hình mang tính đặc thù, phù hợp với lợi thế so sánh của từng vùng miền, hoặc là mô hình phát triển sản xuất, phát triển ngành nghề, chế biến, tiêu thụ sản phẩm giữa hộ nghèo, cộng đồng và doanh nghiệp, hoặc là mô hình giảm nghèo gắn với củng cố quốc phòng, an ninh.

Ngân sách sẽ hỗ trợ ưu tiên hộ tham gia dự án có điều kiện về cơ sở vật chất, lao động và tư liệu sản xuất đáp ứng nội dung của dự án.

Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, hộ không nghèo tham gia dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, nhân rộng mô hình giảm nghèo tự đảm bảo kinh phí thực hiện. Ngân sách nhà nước hỗ trợ đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo theo nguyên tắc chỉ hỗ trợ hộ thoát nghèo (hộ thoát nghèo và thoát cận nghèo) trong khoảng thời gian không quá 3 năm.

Mức hỗ trợ hộ mới thoát nghèo không vượt quá mức hỗ trợ hộ cận nghèo, mức hỗ trợ hộ cận nghèo không vượt quá mức hỗ trợ hộ nghèo.

Mỗi hộ được hỗ trợ tối đa không quá 2 lần, trừ hỗ trợ vắc xin. Trường hợp dự án kết thúc vì lý do khách quan như thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, các hộ tham gia dự án được hỗ trợ tối đa không quá 3 lần.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo này tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ

chinhphu.vn

Tin mới nhất:

Văn bản chỉ đạo điều hành

Văn bản số 407/SNN-TTBVTV V/v tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân 2018-2019

Kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm năm 2019

Công văn số 295/SNN-TBVTV về việc điều tra phát hiện sâu keo mùa thu hại trên cây trồng

Công văn số 242/SNN-KH về việc triển khai nhiệm vụ, đôn đốc sản xuất nông, lâm nghiệp vụ xuân năm 2019

Văn bản số 218/SNN-VP ngày 18/2/2019 về việc triển khai sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ

Kế hoạch tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2019

Công văn số 214/SNN-VP ngày 15/2/2019 về việc rà soát, lập hồ sơ đề nghị nâng bậc lượng trước thời hạn cho công chức, viên chức năm 2018

Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể lãnh đạo các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở năm 2018

Báo cáo số 02/BC-PCLB về việc Báo cáo thiệt hại và công tác phòng chống rét hại trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Văn bản số 136/SNN-TCCB V/v lập hồ sơ đề nghị giải quyết chính sách tinh giảm biên chế kỳ 6 tháng cuối năm 2019 theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP

Tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm

Quyết định công khai phân bổ dự toán ngân sách năm 2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT

Tuyên Quang

Số lượt truy cập: 877574- Đang online : 4877