Tin tức › Phát triển nông thôn - Xây dựng NTM25/10/2018 15:55

Vai trò của Công đoàn bộ phận Chi cục PTNT với phong trào thi đua "Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới"

Ngày 12/10/2018, Công đoàn cơ sở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2018-2023 được tổ chức trang trọng tại Hội trường Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Tại Đại hội, đại diện Công đoàn bộ phận Chi cục Phát triển nông thôn đã có bài phát biểu tham luận về vai trò của hệ thống tổ chức công đoàn thuộc ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tham gia thực hiện Phong trào thi đua “Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới”. Sau đây xin được trích lược nội dung bài phát biểu của đồng chí Chủ tịch Công đoàn bộ phận Chi cục Phát triển nông thôn:

“Công đoàn bộ phận Chi cục Phát triển nông thôn luôn xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm và để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện Chương trình thuộc lĩnh vực ngành nông nghiệp và PTNT quản lý, phụ trách thì vai trò của hệ thống công đoàn bộ phận và tinh thần chủ động, tích cực của toàn thể đoàn viên công đoàn toàn ngành có ý nghĩa quyết định.

Những năm qua, Công đoàn bộ phận Chi cục Phát triển nông thôn đã chủ động tham mưu, đề xuất Công đoàn cơ sở Sở Nông nghiệp và PTNT triển khai sâu rộng chủ trương, kế hoạch của tỉnh về xây dựng nông thôn mới đến toàn thể đoàn viên, công nhân viên chức lao động trong toàn ngành; phối hợp tổ chức lồng ghép các chương trình, nội dung để đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện phong trào thi đua “Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới”; cụ thể hóa kế hoạch của tỉnh để triển khai tổ chức thực hiện tiêu chí, chỉ tiêu xã nông thôn mới thuộc lĩnh vực ngành quản lý, phụ trách; chú trọng tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” gắn với thực hiện nhóm tiêu chí “Kinh tế và tổ chức sản xuất”, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp trên cơ sở bám sát mục tiêu, nhiệm vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới.

Công đoàn Chi cục đã cùng với các Công đoàn bộ phận khác tham mưu cho Công đoàn cơ sở tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới” và đạt được một số kết quả nổi bật:

Kết quả nổi bật đầu tiên là tham mưu, đề xuất ban hành chính sách quy định mức hỗ trợ kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng, xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố gắn với sân thể thao, khuôn viên và một số công trình hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2016-2020. Chính sách được tổ chức thực hiện theo phương châm “Nhân dân làm, nhà nước hỗ trợ”, ban hành kèm theo thiết kế, dự toán mẫu và phân cấp, trao quyền cho cơ sở, người dân chủ trì thực hiện đã đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của người dân, từ đó vai trò chủ thể của người dân ngày càng được phát huy.

Một kết quả quan trọng khác là thực hiện nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các công đoàn bộ phận thuộc sở và đơn vị liên quan tham mưu xây dựng, đề xuất ban hành: Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch hàng năm thực hiện Chương trình; Quyết định về việc ban hành “Một số tiêu chí, chỉ tiêu xã nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2016-2020”; Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định tỉnh, Quyết định thành lập Đoàn thẩm định tỉnh về việc thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới; Quyết định ban hành bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020;  hướng dẫn thực hiện tiêu chí, chỉ tiêu xã nông thôn mới thuộc ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn: Tiêu chí Thủy lợi; tiêu chí Tổ chức sản xuất; Chỉ tiêu tỷ lệ hộ sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh và nước sạch theo quy định và tỷ lệ hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm và hướng dẫn cơ sở thực hiện đảm bảo hoàn thành mục tiêu, kế hoạch của ngành hàng năm.

Thêm nữa, đó là việc thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện đối với cấp huyện, cấp xã trong thực hiện kế hoạch năm và giai đoạn: Đã góp phần thực hiện hoàn thành mục tiêu, kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của tỉnh đến hết năm 2017: Nâng số tiêu chí bình quân từ 10 tiêu chí/xã năm 2015 lên 12 tiêu chí/xã; có thêm 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng số xã đạt chuẩn lên 23 xã đến hết năm 2017. Đồng thời đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn:

Thứ nhất là trong thực hiện tiêu chí của ngành đã đạt được một số kết quả quan trọng: Có 105 xã đạt tiêu chí thủy lợi, đạt 81,4%; 94 xã đạt tiêu chí tổ chức sản xuất, đạt 72,87%; 77 xã đạt chỉ tiêu tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch hợp vệ sinh, nước sạch theo quy định, đạt 59,7% và 23 xã đạt chỉ tiêu tỷ lệ hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm, đạt 17,83%.

Thứ hai là phát triển ngành nghề nông thôn và dịch vụ, đến nay toàn tỉnh có 15.480 cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm nghiệp, 712  trang trại, 214 HTX. Hỗ trợ, tư vấn xây dựng, đăng ký được 37 nhãn hiệu sản phẩm nông sản gắn với xây dựng chất lượng tiêu chuẩn và phát triển thương hiệu.

Thứ ba là đổi mới hình thức tổ chức sản xuất: Nhiều HTX đã liên kết sản xuất hàng hoá, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm thông qua việc đăng ký nhãn hiệu và quảng bá thương hiệu sản phẩm hàng hóa. Thực hiện sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của các Công ty lâm nghiệp, đến nay tỉnh đã phê duyệt Phương án chuyển đổi, sắp xếp cho 05/05 công lâm nghiệp, trong đó: chuyển đổi 04 công ty thành công ty TNHH hai thành viên, 01 công ty thành công ty cổ phần”.

Các đại biểu tham luận tại Đại hội Công đoàn cơ sở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Kết quả thực hiện phong trào thi đua “Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới” trong những năm qua đã thể hiện vai trò, trách nhiệm của Công đoàn, của từng đoàn viên công đoàn, góp phần hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện tiêu chí, chỉ tiêu thuộc lĩnh vực ngành, đồng thời góp sức đưa sản xuất nông nghiệp của tỉnh tiếp tục phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, hình thành và phát triển nhiều vùng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn.

Phát huy những kết quả đã đạt được, Công đoàn bộ phận Chi cục Phát triển nông thôn tiếp tục tham mưu cho Công đoàn cơ sở Sở Nông nghiệp và PTNT phát động các phong trào thi đua, lồng ghép phong trào thi đua phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn với phong trào thi đua “Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới” nhằm khuyến khích đoàn viên, công nhân viên chức lao động phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, góp phần đưa sản xuất nông nghiệp gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh đạt được mục tiêu theo kế hoạch đề ra./.

Trần Gia Lam/VPĐP NTM

Tin mới nhất:

Văn bản chỉ đạo điều hành

Văn bản số 407/SNN-TTBVTV V/v tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân 2018-2019

Kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm năm 2019

Công văn số 295/SNN-TBVTV về việc điều tra phát hiện sâu keo mùa thu hại trên cây trồng

Công văn số 242/SNN-KH về việc triển khai nhiệm vụ, đôn đốc sản xuất nông, lâm nghiệp vụ xuân năm 2019

Văn bản số 218/SNN-VP ngày 18/2/2019 về việc triển khai sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ

Kế hoạch tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2019

Công văn số 214/SNN-VP ngày 15/2/2019 về việc rà soát, lập hồ sơ đề nghị nâng bậc lượng trước thời hạn cho công chức, viên chức năm 2018

Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể lãnh đạo các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở năm 2018

Báo cáo số 02/BC-PCLB về việc Báo cáo thiệt hại và công tác phòng chống rét hại trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Văn bản số 136/SNN-TCCB V/v lập hồ sơ đề nghị giải quyết chính sách tinh giảm biên chế kỳ 6 tháng cuối năm 2019 theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP

Tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm

Quyết định công khai phân bổ dự toán ngân sách năm 2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT

Tuyên Quang

Số lượt truy cập: 877544- Đang online : 4847