Tin hoạt động

Trong ngành

Địa phương

Đảng Đoàn

Tin sản xuất

Trồng trọt

Chăn nuôi

Lâm nghiệp

Thủy lợi

Thủy sản

Dự báo - Cảnh báo

Sâu, bệnh hại

Dịch bệnh

Phòng chống lụt bão - GNTT

Phát triển nông thôn

Nông thôn mới

Nước sạch - VSMT

Xúc tiến TM - VSATTP

Thông tin tuyên truyền

Phổ biến GDPL

Video PCLB - GNTT

Thương hiệu nông sản

Văn bản mới

1. Thông báo kết luận Hội nghị tổng kết sản xuất mía đường niên vụ 2018 - 2019; nhiệm vụ, giải pháp niên vụ 2019 - 2020
2. Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020
3. Quyết định giao biên chế công chức và chỉ tiêu hợp đồng lao động năm 2019  

Công bố thông tin

1. Trồng thử nghiệm cây Macadamia (Macadamia integrifolia)trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
2. Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Tuyên Quang
3. Công khai quyết toán thu, chi Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh Tuyên Quang năm 2018