Giới thiệu › Cơ cấu tổ chức11/6/2014 13:48

Cơ cấu tổ chức

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Thư điện tử
Cơ quan Di động
I BAN GIÁM ĐỐC
1 Ông Nguyễn Công Nông Quyền Giám đốc  0273.817.336 0913.250.714 nongsnntq@gmail.com 
       hoặc ncnongnnptnt@tuyenquang.gov.vn
2 Ông Nguyễn Văn Việt Phó Giám đốc 0273.822.584 0914.559.649 nguyenvanviethu@gmail.com
3 Nguyễn Công Hàm Phó Giám đốc 0273.818.934 0912.191.486 conghamtq@gmail.com
II VĂN PHÒNG 
1 Bà Lê Thị Thanh Nhàn Chánh Văn phòng 0273.823.934 0912.531.679  tnhantq@gmail.com 
hoặc lttnhannnptnt@tuyenquang.gov.vn
III PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ
1 Ông Trần Hải Tuyên  Trưởng phòng 0273.811.219 0914.518.757 tuyenth@snntuyenquang.gov.vn 
hoặc tuyenthsnn@gmail.com
2 Ông Nguyễn Minh Hiếu P.Trưởng phòng  0273.822.430 0915.696.373  
IV PHÒNG KẾ HOẠCH -TÀI CHÍNH        
1 Ông Đinh Bộ Lĩnh Trưởng phòng 0273.823.939 0912.300.788 dblinhnnptnt@tuyenquang.gov.vn
hoặc linhsonntqu@gmail.com
2 Bà Ngô Tuyết Nhung P.Trưởng phòng 0273.827.190 0968.866.957 nttnhungnnptnt@tuyenquang.gov.vn
hoặc ngonhungtq@gmail.com
3 Bà Đỗ Thị Hồng Hạnh P.Trưởng phòng 0273.822.781 0988.173.278 dhhanhnnptnt@tuyenquang.gov.vn
hoặc quysnntq@gmail.com
V PHÒNG QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH        
1 Bà Nguyễn Thị Thu Hường P.Trưởng phòng   0914.260.527
0988.186.358
huongtqu@gmail.com
 
2 Bà Nguyễn Thị Đào P.Trưởng phòng   0983.815.980  
VI PHÒNG THANH TRA        
  Ông Phạm Thanh Hà Chánh Thanh tra 0273.824.232 0982.183.559 thanhtrannptnt@tuyenquang.gov.vn 

Lượt xem: 257280

Tin mới nhất:

Tuyên Quang

Nguồn:weather.yahoo.com

Số lượt truy cập: 5085079- Đang online : 298