Giới thiệu › Cơ cấu tổ chức11/6/2014 13:48

Cơ cấu tổ chức

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Thư điện tử
Cơ quan Di động
I BAN GIÁM ĐỐC
1 Ông Nguyễn Văn Việt Quyền Giám đốc   0914.559.649 nguyenvanviethu@gmail.com
2 Ông Nguyễn Công Hàm Phó Giám đốc thường trực 02073.818.934 0912.191.486 conghamtq@gmail.com
3 Ông Nguyễn Đại Thành  Phó Giám đốc    0912.457.188 n.thanh4@gmail.com
II VĂN PHÒNG 
1 Bà Lê Thị Thanh Nhàn Chánh Văn phòng   0912.531.679  tnhantq@gmail.com 
hoặc lttnhannnptnt@tuyenquang.gov.vn
2 Ông Nguyễn Anh Tuấn  Phó Chánh Văn phòng 02073.823.934 0989.717.999 nguyenanhtuan.ptnt@gmail.com
III PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ
1 Ông Trần Hải Tuyên Trưởng phòng    0914.518.757 tuyenthsnn@gmail.com
1 Ông Nguyễn Minh Hiếu P.Trưởng phòng  02073.822.430 0915.696.373 minhhieukltq2010@gmail.com
 
2 Ông Phan Đức Huy P.Trưởng phòng    0913.250.990

huyphan.snn@gmail.com

IV PHÒNG KẾ HOẠCH -TÀI CHÍNH        
1 Ông Đinh Bộ Lĩnh Trưởng phòng 02073.823.939 0912.300.788 dblinhnnptnt@tuyenquang.gov.vn
hoặc linhsonntqu@gmail.com
2 Bà Ngô Tuyết Nhung P.Trưởng phòng 02073.827.190 0968.866.957 nttnhungnnptnt@tuyenquang.gov.vn
hoặc ngonhungtq@gmail.com
3 Bà Đỗ Thị Hồng Hạnh P.Trưởng phòng   0988.173.278 dhhanhnnptnt@tuyenquang.gov.vn
hoặc quysnntq@gmail.com
V PHÒNG QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH        
1 Bà Nguyễn Thị Thu Hường P.Trưởng phòng   0914.260.527
0988.186.358
huongtqu@gmail.com
 
2 Bà Nguyễn Thị Đào P.Trưởng phòng 02073.822.781 0983.815.980 bichdaotq@gmail.com
VI PHÒNG THANH TRA        
  Ông Phạm Thanh Hà Chánh Thanh tra 02073.824.232 0982.183.559 thanhtrannptnt@tuyenquang.gov.vn 

Lượt xem: 280673

Tin mới nhất:

Tuyên Quang

Số lượt truy cập: 1031476- Đang online : 6047