Tin hoạt động

Trong ngành

Địa phương

Phòng chống Covid -19

Đảng Đoàn

Tin sản xuất

Trồng trọt

Chăn nuôi

Lâm nghiệp

Thủy lợi

Thủy sản

Dự báo - Cảnh báo

Sâu, bệnh hại

Dịch bệnh

Phòng chống lụt bão - GNTT

Phát triển nông thôn

Nông thôn mới

Nước sạch - VSMT

Xúc tiến TM - VSATTP

Thông tin tuyên truyền

Phổ biến GDPL

PCLB - GNTT

Thương hiệu nông sản

Văn bản mới

1. Thông tư hướng dẫn xác nhận thiên tai, dịch bệnh trong thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp
2. Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp
3. Kế hoạch thực hiện việc đột phá, đổi mới năm 2020 và giai đoạn 2020-2025 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT

Công bố thông tin

1. Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện dự thi vòng 1, Kỳ thi tuyển công chức tỉnh Tuyên Quang năm 2019
2. Thông báo kết quả xét tuyển công chức năm 2019
3. Quyết định công bố công khai bổ sung dự toán năm 2020 Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT