Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản

1. Giới thiệu chung

Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (sau đây gọi tắt là Chi cục) là tổ chức hành chính trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giúp Giám đốc Sở tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành và tổ chức thực thi pháp luật về chất lượng, an toàn thực phẩm trong suốt quá trình sản xuất, thu gom, sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển, kinh doanh; chế biến, thương mại nông, lâm, thủy sản trên địa bàn tỉnh.

Chi cục chịu sự chỉ đạo, quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản, Cục Chế biến Nông lâm thủy sản và nghề muối trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
---------------------------
Địa chỉ: 108, Nguyễn Văn Cừ - P.Minh Xuân - TP.Tuyên Quang
Văn thư: 0273.827.280. Email: qlcltq@gmail.com


2. Lãnh đạo đơn vị

- Đ/c Nguyễn Văn Thuấn - Chi cục Trưởng

Điện thoại: 0273.816.819   DĐ: 0912.844.759

- Đ/c Nguyễn Thành Long - Phó Chi cục Trưởng

Điện thoại: 0977.346.215

- Đ/c Trần Văn Hải - Phó Chi cục Trưởng

Điện thoại: 0915.160.396

 

- Phòng chuyên môn

+ Phòng Thanh tra và Hành chính - Tổng hợp: (0207) 3.827.280

Số ĐT thường trực:  (0207) 3.828.588