121. Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm năm 2015
122. Biểu tổng hợp tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tháng 05 năm 2015
123. Kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm 2015
124. Biểu tổng hợp tình hình và kết quả giải quyết thủ tục hành chính tháng 4/2015
125. Biểu tổng hợp tình hình và kết quả giải quyết thủ tục hành chính tháng 3/2015
126. Biểu tổng hợp tình hình và kết quả giải quyết thủ tục hành chính tháng 2/2015
127. Biểu tổng hợp tình hình và kết quả giải quyết thủ tục hành chính tháng 1/2015
128. Quyết định 1040/QĐ-UBND ngày 14/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thông qua phương án đơn giản hóa 19 thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp, Lao đồng- Thượng bình và XH, Nội vụ, Nông nghiệp PTNT
129. Báo cáo kết quả kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018
130. Danh mục thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
131. Báo cáo kết quả rà soát và đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2018
132. Danh mục 140 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2018
133. Quyết định số 2257/QĐ-BNN-TCLN ngày 02/6/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố TTHC mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
134. Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2017
135. Quyết định công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ NN và PTNT năm 2016.