106. Báo cáo danh sách các hồ sơ công khai tiến độ giải quyết TTHC từ ngày 16/4 đến 15/5/2018)
107. Báo cáo danh sách các hồ sơ công khai tiến độ giải quyết TTHC từ ngày 16/3 đến 15/4/2018)
108. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính Qúy I/2018
109. Biểu công khai tiến độ giải quyết hồ sơ (Tính từ 16/02/2018 đến 15/3/2018)
110. Biểu tổng hợp công khai tiến độ giải quyết hồ sơ (Từ ngày 16/01/2018 đến 15/02/2018)
111. Biểu tổng hợp công khai tiến độ giải quyết hồ sơ (Tính từ 16/12/2017 đến 15/01/2018)
112. Biểu công khai tiến độ giải quyết hồ sơ (Từ ngày 16/11 đến 15/12/2017)
113. Biểu tổng hợp công khai tiến độ giải quyết hồ sơ (Từ ngày 16/11 đến 15/12/2017)
114. Biểu công khai tiến độ giải quyết hồ sơ (Tính từ 16/10/2017 đến 15/11/2017)
115. Biểu tổng hợp công khai tiến độ giải quyết hồ sơ (16/9/2017 đến 15/10/2017)
116. Biểu tổng hợp công khai tiến độ giải quyết hồ sơ (Tính từ 16/8/2017 đến 15/9/2017)
117. Biểu tổng hợp công khai tiến độ giải quyết hồ sơ (Tính từ 16/7/2017 đến 15/8/2017)
118. Biểu tổng hợp công khai tiến độ giải quyết hồ sơ (Tính từ 16/6/2017 đến 15/7/2017)
119. Biểu tổng hợp công khai tiến độ giải quyết hồ sơ (Tính từ 16/5/2017 đến 15/6/2017)
120. Biểu tổng hợp công khai tiến độ giải quyết hồ sơ tháng 4 (Tính từ 16/3/2017 đến 15/04/2017)