91. Biểu tổng hợp công khai tiến độ giải quyết hồ sơ (Từ ngày 16/11 đến 15/12/2017)
92. Biểu công khai tiến độ giải quyết hồ sơ (Tính từ 16/10/2017 đến 15/11/2017)
93. Biểu tổng hợp công khai tiến độ giải quyết hồ sơ (16/9/2017 đến 15/10/2017)
94. Biểu tổng hợp công khai tiến độ giải quyết hồ sơ (Tính từ 16/8/2017 đến 15/9/2017)
95. Biểu tổng hợp công khai tiến độ giải quyết hồ sơ (Tính từ 16/7/2017 đến 15/8/2017)
96. Biểu tổng hợp công khai tiến độ giải quyết hồ sơ (Tính từ 16/6/2017 đến 15/7/2017)
97. Biểu tổng hợp công khai tiến độ giải quyết hồ sơ (Tính từ 16/5/2017 đến 15/6/2017)
98. Biểu tổng hợp công khai tiến độ giải quyết hồ sơ tháng 4 (Tính từ 16/3/2017 đến 15/04/2017)
99. Biểu tổng hợp công khai tiến độ giải quyết hồ sơ(Tính từ 16/2/2017 đến 15/03/2017)
100. Biểu tổng hợp công khai tiến độ giải quyết hồ sơ(Tính từ 16/1/2017 đến 15/02/2017)
101. Biểu tổng hợp công khai tiến độ giải quyết hồ sơ(Tính từ 16/12/2016 đến 15/01/2017)  
102. Biểu tổng hợp công khai tiến độ giải quyết hồ sơ ( từ 16/10 đến 15/11/2016)
103. Biểu tổng hợp công khai tiến độ giải quyết hồ sơ ( từ 16/9 đến 15/10/2016)
104. Công khai tiến độ giải quyết thủ tục hành chính tháng 9/2016
105. Danh sách chi tiết các hồ sơ công khai tiến độ giải quyết (Từ 16/7 đến 15/8/2016)