91. Báo cáo sơ kết thực hiện cải cách hành chính giai đoạn 2011-2015
92. Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm năm 2015
93. Biểu tổng hợp tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tháng 05 năm 2015
94. Kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm 2015
95. Biểu tổng hợp tình hình và kết quả giải quyết thủ tục hành chính tháng 4/2015
96. Biểu tổng hợp tình hình và kết quả giải quyết thủ tục hành chính tháng 3/2015
97. Biểu tổng hợp tình hình và kết quả giải quyết thủ tục hành chính tháng 2/2015
98. Biểu tổng hợp tình hình và kết quả giải quyết thủ tục hành chính tháng 1/2015
99. Quyết định 1040/QĐ-UBND ngày 14/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thông qua phương án đơn giản hóa 19 thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp, Lao đồng- Thượng bình và XH, Nội vụ, Nông nghiệp PTNT
100. Báo cáo kết quả kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018
101. Danh mục thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
102. Báo cáo kết quả rà soát và đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2018
103. Danh mục 140 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2018
104. Quyết định số 2257/QĐ-BNN-TCLN ngày 02/6/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố TTHC mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
105. Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2017