76. Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I/2020
77. Báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính Quý IV năm 2019  
78. Kế hoạch số 10/KH-SNN ngày 02/02/2020 về kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021
79. Quyết định 1294/QĐ-UBND ngày 14/12/2019 về việc công bố Danh mục 36 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tuyên Quang
80. Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT
81. Kế hoạch Thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020
82. Báo cáo danh sách chi tiết các hồ sơ công khai tiến độ giải quyết (tính từ 16/11/2019 đến 15/12/2019)  
83. Báo cáo danh sách chi tiết các hồ sơ công khai tiến độ giải quyết (Tính từ 16/10/2019 đến 15/11/2019)  
84. Danh sách chi tiết các hồ sơ công khai tiến độ giải quyết (Tính từ 16/8/2019 đến 15/9/2019)  
85. Báo cáo Kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính Quý III năm 2019  
86. Danh sách chi tiết các hồ sơ công khai tiến độ giải quyết (Tính từ 16/7/2019 đến 15/8/2019)
87. Quyết định số 268/QĐ-UBND công bố quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng của Sở Nông nghiệp và PTNT
88. Danh sách chi tiết các hồ sơ công khai tiến độ giải quyết (Tính từ 16/6/2019 đến 15/7/2019)  
89. Báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC Quý II năm 2019  
90. Danh sách chi tiết các hồ sơ công khai tiến độ giải quyết (Tính từ 16/5/2019 đến 15/6/2019)