76. Báo cáo danh sách chi tiết các hồ sơ công khai tiến độ giải quyết từ 16/10 đến 15/11
77. Báo cáo danh sách chi tiết các hồ sơ công khai tiến độ giải quyết từ 16/9 đến 15/10
78. Báo cáo danh sách chi tiết các hồ sơ công khai tiến độ giải quyết từ 16/8 đến 15/9/2018
79. Báo cáo tình hình kết quả thực hiện công tác kiểm sát thủ tục hành chính Quý III năm 2018
80. Báo cáo danh sách chi tiết các hồ sơ công khai tiến độ giải quyết từ 16/7 đến 15/8/2018
81. Báo cáo danh sách chi tiết các hồ sơ công khai tiến độ giải quyết từ 16/6 đến 15/7/2018
82. Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm sát TTHC quý II năm 2018
83. Báo cáo danh sách các hồ sơ công khai tiến độ giải quyết TTHC từ ngày 16/5 đến 15/6/2018)
84. Báo cáo danh sách các hồ sơ công khai tiến độ giải quyết TTHC từ ngày 16/4 đến 15/5/2018)
85. Báo cáo danh sách các hồ sơ công khai tiến độ giải quyết TTHC từ ngày 16/3 đến 15/4/2018)
86. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính Qúy I/2018
87. Biểu công khai tiến độ giải quyết hồ sơ (Tính từ 16/02/2018 đến 15/3/2018)
88. Biểu tổng hợp công khai tiến độ giải quyết hồ sơ (Từ ngày 16/01/2018 đến 15/02/2018)
89. Biểu tổng hợp công khai tiến độ giải quyết hồ sơ (Tính từ 16/12/2017 đến 15/01/2018)
90. Biểu công khai tiến độ giải quyết hồ sơ (Từ ngày 16/11 đến 15/12/2017)