31. Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT
32. Kế hoạch Thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020
33. Báo cáo danh sách chi tiết các hồ sơ công khai tiến độ giải quyết (tính từ 16/11/2019 đến 15/12/2019)  
34. Báo cáo danh sách chi tiết các hồ sơ công khai tiến độ giải quyết (Tính từ 16/10/2019 đến 15/11/2019)  
35. Danh sách chi tiết các hồ sơ công khai tiến độ giải quyết (Tính từ 16/8/2019 đến 15/9/2019)  
36. Báo cáo Kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính Quý III năm 2019  
37. Danh sách chi tiết các hồ sơ công khai tiến độ giải quyết (Tính từ 16/7/2019 đến 15/8/2019)
38. Quyết định công bố quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng của Sở Nông nghiệp và PTNT
39. Danh sách chi tiết các hồ sơ công khai tiến độ giải quyết (Tính từ 16/6/2019 đến 15/7/2019)  
40. Báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC Quý II năm 2019  
41. Danh sách chi tiết các hồ sơ công khai tiến độ giải quyết (Tính từ 16/5/2019 đến 15/6/2019)  
42. Danh sách chi tiết các hồ sơ công khai tiến độ giải quyết (Tính từ 16/4/2019 đến 15/5/2019)
43. Danh sách chi tiết các hồ sơ công khai tiến độ giải quyết (Tính từ 16/3/2019 đến 15/4/2019)
44. Danh sách chi tiết các hồ sơ công khai tiến độ giải quyết (Tính từ 16/2/2019 đến 15/3/2019)
45. Danh sách chi tiết các hồ sơ công khai tiến độ giải quyết (Tính từ 16/1/2019 đến 15/2/2019)