1. V/v hướng dẫn về phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng trồng
2. Quyết định về việc công bố Danh mục TTHC lĩnh vực chăn nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang    
3. Quyết định Về việc công bố thủ tục hành chính, quy trình nội bộ của thủ tục hành chính lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang    
4. Kế hoạch Thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020
5. Báo cáo Kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính Quý III năm 2019  
6. Báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC Quý II năm 2019  
7. Quyết định 1040/QĐ-UBND ngày 14/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thông qua phương án đơn giản hóa 19 thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp, Lao đồng- Thượng bình và XH, Nội vụ, Nông nghiệp PTNT
8. Báo cáo kết quả kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018
9. Danh mục thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
10. Báo cáo kết quả rà soát và đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2018
11. Danh mục 140 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2018
12. Quyết định số 2257/QĐ-BNN-TCLN ngày 02/6/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố TTHC mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
13. Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2017
14. Quyết định công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ NN và PTNT năm 2016.
15. Biểu tổng hợp công khai tiến độ giải quyết hồ sơ ( từ 16/11 đến 15/12/2016)