46. Biểu tổng hợp công khai tiến độ giải quyết hồ sơ (Tính từ 16/6/2017 đến 15/7/2017)
47. Biểu tổng hợp công khai tiến độ giải quyết hồ sơ (Tính từ 16/5/2017 đến 15/6/2017)
48. Biểu tổng hợp công khai tiến độ giải quyết hồ sơ tháng 4 (Tính từ 16/3/2017 đến 15/04/2017)
49. Biểu tổng hợp công khai tiến độ giải quyết hồ sơ(Tính từ 16/2/2017 đến 15/03/2017)
50. Biểu tổng hợp công khai tiến độ giải quyết hồ sơ(Tính từ 16/1/2017 đến 15/02/2017)
51. Biểu tổng hợp công khai tiến độ giải quyết hồ sơ ( từ 16/10 đến 15/11/2016)
52. Biểu tổng hợp công khai tiến độ giải quyết hồ sơ ( từ 16/9 đến 15/10/2016)
53. Công khai tiến độ giải quyết thủ tục hành chính tháng 9/2016
54. Danh sách chi tiết các hồ sơ công khai tiến độ giải quyết (Từ 16/7 đến 15/8/2016)
55. Danh sách chi tiết các hồ sơ công khai tiến độ giải quyết (Từ 16/6 đến 15/7/2016)
56. Danh sách các hồ sơ công khai tiến độ giải quyết từ ngày 16/5 đến 15/6
57. Biểu tổng hợp tình hình kết quả giải quyết thủ tục hành chính tháng 5 năm 2016
58. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tháng 4 năm 2016
59. Biểu tổng hợp tình hình kết quả giải quyết thủ tục hành chính tháng 1 năm 2016
60. Biểu tổng hợp tình hình kết quả giải quyết thủ tục hành chính tháng 2 năm 2016