31. Biểu tổng hợp công khai tiến độ giải quyết hồ sơ tháng 4 (Tính từ 16/3/2017 đến 15/04/2017)
32. Biểu tổng hợp công khai tiến độ giải quyết hồ sơ(Tính từ 16/2/2017 đến 15/03/2017)
33. Biểu tổng hợp công khai tiến độ giải quyết hồ sơ(Tính từ 16/1/2017 đến 15/02/2017)
34. Biểu tổng hợp công khai tiến độ giải quyết hồ sơ ( từ 16/10 đến 15/11/2016)
35. Biểu tổng hợp công khai tiến độ giải quyết hồ sơ ( từ 16/9 đến 15/10/2016)
36. Công khai tiến độ giải quyết thủ tục hành chính tháng 9/2016
37. Danh sách chi tiết các hồ sơ công khai tiến độ giải quyết (Từ 16/7 đến 15/8/2016)
38. Danh sách chi tiết các hồ sơ công khai tiến độ giải quyết (Từ 16/6 đến 15/7/2016)
39. Danh sách các hồ sơ công khai tiến độ giải quyết từ ngày 16/5 đến 15/6
40. Biểu tổng hợp tình hình kết quả giải quyết thủ tục hành chính tháng 5 năm 2016
41. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tháng 4 năm 2016
42. Biểu tổng hợp tình hình kết quả giải quyết thủ tục hành chính tháng 1 năm 2016
43. Biểu tổng hợp tình hình kết quả giải quyết thủ tục hành chính tháng 2 năm 2016
44. Báo cáo 2669/BC-SNN Báo cáo Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2015
45. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tháng 11 năm 2015