31. Báo cáo danh sách chi tiết các hồ sơ công khai tiến độ giải quyết từ 16/7 đến 15/8/2018
32. Báo cáo danh sách chi tiết các hồ sơ công khai tiến độ giải quyết từ 16/6 đến 15/7/2018
33. Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm sát TTHC quý II năm 2018
34. Báo cáo danh sách các hồ sơ công khai tiến độ giải quyết TTHC từ ngày 16/5 đến 15/6/2018)
35. Báo cáo danh sách các hồ sơ công khai tiến độ giải quyết TTHC từ ngày 16/3 đến 15/4/2018)
36. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính Qúy I/2018
37. Biểu công khai tiến độ giải quyết hồ sơ (Tính từ 16/02/2018 đến 15/3/2018)
38. Biểu tổng hợp công khai tiến độ giải quyết hồ sơ (Từ ngày 16/01/2018 đến 15/02/2018)
39. Biểu tổng hợp công khai tiến độ giải quyết hồ sơ (Tính từ 16/12/2017 đến 15/01/2018)
40. Biểu công khai tiến độ giải quyết hồ sơ (Từ ngày 16/11 đến 15/12/2017)
41. Biểu tổng hợp công khai tiến độ giải quyết hồ sơ (Từ ngày 16/11 đến 15/12/2017)
42. Biểu công khai tiến độ giải quyết hồ sơ (Tính từ 16/10/2017 đến 15/11/2017)
43. Biểu tổng hợp công khai tiến độ giải quyết hồ sơ (16/9/2017 đến 15/10/2017)
44. Biểu tổng hợp công khai tiến độ giải quyết hồ sơ (Tính từ 16/8/2017 đến 15/9/2017)
45. Biểu tổng hợp công khai tiến độ giải quyết hồ sơ (Tính từ 16/7/2017 đến 15/8/2017)