Cải Cách Hành Chinh » Cải cách hành chính

Năm 2018 Bộ NN-PTNT cắt giảm 77% hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành Theo báo cáo kết quả công tác CCHC năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ 2019 của Bộ NN-PTNT, năm 2018 Bộ cắt giảm, đơn giản hóa danh mục hàng hóa kiểm tra chuyên ngành từ 7.698 dòng hàng xuống còn 1.768 dòng hàng, đạt tỷ lệ cắt giảm trên 77%.

Hướng dẫn giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa (Chinhphu.vn) – Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông tư 01/2018/TT-VPCP hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Quyết định về việc công bố Danh mục 10 thủ tục hành chính lĩnh vực trồng trọt, phân bón, nông nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang Quyết định về việc công bố Danh mục 10 thủ tục hành chính lĩnh vực trồng trọt, phân bón, nông nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang

Trang tiếp

Tuyên Quang

Số lượt truy cập: 1031349- Đang online : 5920