Cải Cách Hành Chinh » Kiểm soát TTHC

537/KH-SNN Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2017 của Sở Nông nghiệp và PTNT.

Bài viết không có ảnh đại diện

Kế hoạch tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2016. Ngày 07/3/2016 Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành kế hoạch 672/SNN-KH về Cải cách hành chính năm 2016.

Trang tiếp

Tuyên Quang

Nguồn:weather.yahoo.com

Số lượt truy cập: 4854806- Đang online : 4063