Tin tức » Phát triển nông thôn - Xây dựng NTM

Tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020 Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020 được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 691/QĐ-TTg ngày 05 tháng 6 năm 2018.

Một số kết quả về nghiên cứu khoa học và công nghệ gắn với phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn Phát triển nhanh nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng khoa học, công nghệ để thực hiện mục tiêu hiện đại hóa nông nghiệp, công nghiệp hóa nông thôn là một nội dung, nhiệm vụ được xác định tại Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 27/10/2008 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Cơ giới hóa trong thu hoạch lúa xuân 2018 TQĐT - Thực hiện chủ trương cơ giới hóa trong nông nghiệp, Tuyên Quang đã có chính sách hỗ trợ lãi suất mua máy làm đất, hỗ trợ một phần kinh phí đầu tư máy nông nghiệp từ nguồn vốn Dự án IFAD. Đây là đòn bẩy cho sản xuất phát triển, tạo diện mạo mới cho vùng nông thôn, tiết kiệm chi phí, hạn chế thất thoát hạt thóc ngoài đồng, giảm sức lao động. Đồng thời, giải quyết tình trạng thiếu nhân công lao động trong thu hoạch, giải phóng đất nhanh, chủ động quỹ thời gian cho sản xuất vụ mùa.

Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề ở các xã mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân, Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang tập trung đẩy mạnh công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, chú trọng ưu tiên đào tạo cho lao động ở các xã mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới, tạo điều kiện hỗ trợ các xã thực hiện hoàn thành nhóm tiêu chí kinh tế và tổ chức sản xuất; chỉ tiêu tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Một số kết quả thực hiện chính sách tín dụng đầu tư phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn Với việc triển khai có hiệu quả nhiều cơ chế, chính sách tín dụng đầu tư hỗ trợ cho phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới của Trung ương, của tỉnh được ban hành trong thời gian qua đã tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tiếp cận nguồn vốn vay từ các tổ chức tín dụng để phát triển sản xuất góp phần quan trọng trong việc huy động các nguồn lực nhằm phát triển nhanh kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020. Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2018 -2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 07 tháng 5 năm 2018.

Trang tiếp

Văn bản chỉ đạo điều hành

Công điện số 14/CĐ-TW ngày 18/7/2018 của Ban Chỉ đạo TWPCTT - Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, TT&TKCN chỉ đạo ứng phó với áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ, lũ quét và sạt lở đất

Văn bản số 1121/SNN-TL ngày 17/7/2018 về việc chủ động ứng phó với ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3

Văn bản số 813/TT-CLT ngày 17/7/2018 V/v chỉ đạo sản xuất ứng phó với cơn bão Sơn Tinh

Văn bản số 1085/SNN-TTr ngày 13/7/2018 V/v tăng cường công tác quản lý nhà nước về giống cây trồng trên địa bàn

Công văn số 1026/SNN-KH ngày 06/07/2018 về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2018

V/v chủ động phòng, chống và khắc phục hậu quả do thiên tai, mưa lũ trong nuôi trồng thủy sản

Văn bản 997/SNN-KH ngày 02/7/2018 V/v xây dựng kế hoạch ngành nông nghiệp, nông thôn và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

Văn bản số 987/SNN-TTR  ngày 29/6/2018 V/v tổ chức Tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về quản lý, sử dụng vật tư nông nghiệp theo hướng an toàn thực phẩm năm 2018

Văn bản số 121/TTBVTV-BVTV về việc phòng trừ một số dịch hại sau mưa lũ vụ mùa năm 2018

Công bản số 944/SNN-TCCB V/v thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 28/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh

Công văn số 952/SNN-CNTY ngày 26/6/2018 V/v tăng cường thực hiện các biện pháp phòng dịch bệnh trong mùa nắng nóng, mưa lũ cho đoàn gia súc, gia cầm

Công văn số 794/SNN-TL V/v chủ động phòng chống mưa lũ, sạt lở đất

Tuyên Quang

Số lượt truy cập: 527614- Đang online : 2840